Algemene Voorwaarden

1. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Account: het door Koper aangemaakte mijn account op caddemarina.nl;
 2. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Cadde Marina;
 3. Evenement : de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor Cadde Marina Tickets verkoopt;
 4. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Ticket koopt;
 5. Ticket: het via de officiële kanalen verkregen document dat dient als toegangsbewijs voor het Evenement, waaronder wordt verstaan een regulier Ticket;
 6. Cadde Marina: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cadde Marina, gevestigd te Den Haag;
 7. Upsell: de verkoop van aanvullende producten of diensten door Cadde Marina namens zichzelf of in opdracht van derden.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Cadde Marina, producten of diensten van welke aard ook aan Koper levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. De Koper is tevens gebonden aan; (i) eventuele specifieke voorwaarden waarvan is aangegeven dat deze van toepassing zijn op een Ticket en/of Evenement; (ii) overige voorwaarden van de Organisator en/of het Evenement (zoals huisregels); en (iii) eventuele voorwaarden van de locatie (zoals toegangsvoorwaarden).
 2. De toepasselijkheid van eventueel door Koper gehanteerde voorwaarden wijst Cadde Marina uitdrukkelijk van de hand.
 3. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Cadde Marina is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van Cadde Marina te raadplegen.

3. Totstandkoming Overeenkomst met Cadde Marina

 1. De dienst die Cadde Marina verleent bestaat uit het distribueren van Tickets. Een Ticket is niets meer dan een recht tot toegang, in dit geval toegang tot een Evenement. Met de aankoop van een Ticket komt er één overeenkomst tot stand. Een overeenkomst tussen Koper en Cadde Marina de Organisator van het Evenement waarvoor Koper een recht tot toegang heeft gekocht.
 2. De overeenkomst die tussen Cadde Marina en Koper tot stand komt ziet op het bestel- en leveringsproces van het Ticket.
 3. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Koper heeft opgegeven in zijn of haar Account. Cadde Marina zal het door Koper opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen.
 4. De door Cadde Marina opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Cadde Marina schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 5. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.
 6. Met uitzondering van de mogelijkheid om elektronische Tickets te bestellen, wordt de verkoop van Tickets te versturen per post via de website of het callcenter 8 tot 10 dagen voor de datum van het Evenement gestaakt om Cadde Marina de gelegenheid te geven de Tickets nog per post te versturen.

4. Totstandkoming Overeenkomst tussen Koper en Organisator

 1. Koper koopt via Cadde Marina een Ticket voor een Evenement van Organisator. Er komt daardoor tussen Koper en Organisator een overeenkomst tot stand die ziet op rechten en verplichtingen in het kader van het recht tot toegang tot het Evenement van de Organisator. Cadde Marina treedt in dat verband op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Koper en Organisator en is geen partij bij deze overeenkomst. De overeenkomst tussen Koper en Organisator komt tot stand nadat Koper via Cadde Marina één of meerdere Tickets heeft gekocht.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Cadde Marina vrijblijvend.
 3. Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Koper kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Koper vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Cadde Marina contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als Cadde Marina Koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Cadde Marina ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Indien Cadde Marina twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Koper te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Cadde Marina zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
 4. Cadde Marina is gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator een maximum te stellen aan het aantal te reserveren c.q. te kopen Tickets. Bij een concreet vermoeden van misbruik ten aanzien van het omzeilen van het gestelde maximum, is Cadde Marina gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator de reservering van de Tickets ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken. Dit om te voorkomen dat er Tickets op grote schaal worden opgekocht.
 5. Cadde Marina heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets aanvullende producten aan te bieden. Indien Cadde Marina producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (Algemene) Voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.
 6. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

5. Prijzen en betaling

 1. Cadde Marina verkoopt Tickets namens Organisator die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepaalt. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
 2. Koper betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Cadde Marina aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
 3. Alle prijzen van Cadde Marina zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 4. Per Ticket worden er servicekosten in rekening gebracht en in sommige gevallen per order transactiekosten en bezorgkosten.
 5. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Koper na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Cadde Marina de vordering uit handen geven, in welk geval Koper naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

6. Afgelaste of verschoven Evenementen

 1. Het is de verantwoordelijkheid van Koper om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Cadde Marina zal proberen Koper van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Cadde Marina de benodigde informatie van de Organisator heeft ontvangen, kan Cadde Marina niet garanderen dat Koper van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Cadde Marina is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
 2. De aanvullende voorwaarden van de Cadde Marina annuleringsverzekering zijn van toepassing op de overeenkomst, indien Koper een annuleringsverzekering heeft afgesloten.
 3. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met Cadde Marina opnemen. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Organisator voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.
 4. In het geval een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Koper de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Organisator. Voor de betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de Organisator van het Evenement. Indien de Organisator van het Evenement Cadde Marina verzoekt om de Koper de ticketprijs, al dan niet gedeeltelijk, te restitueren dan zal Cadde hiertoe overgaan nadat zij de betreffende gelden van de Organisator van het Evenement heeft ontvangen. Wanneer wordt overgegaan tot restitutie van de ticketprijs, zal Cadde Marina eveneens de servicekosten restitueren. De restitutie als bedoeld in de vorige zin geschiedt uitsluitend middels een online overboeking.
 5. Bij afgelasting of verschuiving van een Evenement komen eventuele middels Upsell verkochte producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.

7. Tickets

 1. Afhankelijk van het type Evenement wordt door Cadde Marina een regulier Ticket of een Mobile Only Ticket aangeboden aan de Koper.
 2. Indien sprake is van een Mobile Only Ticket geldt het volgende. Om misbruik van Tickets door fraudeurs en zwarthandelaars te voorkomen, wordt door Cadde Marina in voorkomende gevallen gebruik gemaakt van een zogenaamd Mobile Only Ticket. Dit Ticket is voorzien van het logo van Cadde Marina dat op het scherm voorbij rolt over het Ticket en dus in beweging is. In het geval sprake is van een “mobile only” Evenement, wordt de Koper enkel toegang verschaft indien de Koper een Mobile Only Ticket kan laten zien. Dit betekent dat Koper een Ticket moet kunnen tonen waarbij het logo van Cadde Marina over het scherm rolt. Het maken van een screenshot van een Mobile Only Ticket is derhalve niet toegestaan en wordt niet aangemerkt als geldig toegangsbewijs tot het Evenement. Let op: enkel de personen die een Mobile Only Ticket met bewegend logo van Cadde Marina kunnen tonen, hebben recht op toegang tot het Mobile Only Evenement. Voor vragen over het Mobile Only Ticket kan de Koper contact opnemen met het contactcenter van Cadde Marina.
 3. De door Cadde Marina gedistribueerde Tickets blijven te allen tijde eigendom van de Organisator. Het is Koper niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet. Daarnaast kan een Organisator de doorverkoop of het gebruik op commerciële wijze van een Ticket verbieden. De Koper dient dit na te gaan in de algemene voorwaarden van de Organisator waar op het Ticket en gedurende het bestelproces naar wordt verwezen. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de algemene voorwaarden van de Organisator, dan wel wanneer anderszins in strijd wordt gehandeld met de bepalingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden van de Organisator, is de Organisator gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te maken en/of de Koper een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
 4. Na ontvangst dient de Koper de Tickets direct te controleren op juistheid. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer worden geruild of vergoed
 5. Indien het Ticket van Koper zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Koper contact opnemen met Cadde Marina.
 6. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Cadde Marina kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met Cadde Marina opnemen.

8. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De op het Ticket van Cadde Marina rustende intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Cadde Marina dan wel haar licentiegever. Koper zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Cadde Marina dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
 2. Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
 3. Het is Koper verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
 4. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Cadde Marina aan Koper.
Translate